Pravara Central Public School, Pravaranagar

PAC
Sr. No. Name of Student Class Name of The Class Teacher Contact No. Sign. Name of the Parents Contact No. Sign.
1 Atharva Pradip Pawde IA Ms. E. Mala 9796438848   Ms.Pratibha Pawade 9960477738  
2 Alisha Anjum Pathan II Ms. Sushila Ahire 8087150171   Ms.Samina Pathan 9881716018  
3 Vibhuti Vinay Patil III Ms. Shejal Khatri 9637636571   Mr.Vinay Patil 9890034264  
4 Vishaka Sachin Desale IV A Ms.Sarika Kharde 9545665958   Mrs. Ujwala Desale 8390877821  
5 Shrshti Ghorpade IV B Ms.Shinde Nirmala 8390328553   Mrs. Rohini Ghorpade 9657632485  
6 Sai Dilip Gholap VA Mr.Pandurang Dukale 7588004274   Mr. Dilip Gholap 9766743355  
7 Sarthak M. Nimse VB Ms.Kumudini Katake 7588948534   Mrs. Ayodhya Nimse 9860074332  
8 Rajvardhan Kharde VI A Ms.Sujata Chechare 9970562266   Mrs. Reena Kharde 7588169700  
9 Sarvesh Gomate VI B Mr.Macchindra Nimse 9860074332   Mrs. Archana Gomate 9421429281  

10

Bhoomika Bhand VII A Ms.Jabbin Shaikh 8421768369   Mr. Nandkishor Bhand 9890864551  
11 Atharva Mhaske VII B Ms.Sangita Pallal 9970735754   Dr. Vaishali Mhaske 9604121314  
12 Atharva Kharabe VIII A Ms.Revamma Prabhakaran 9746333002   Mr. Chandrashekhar Kharabe 9011092342  
13 Pawan Indalkar VIII B Ms. Priti Dhage 9545906669   Mr. Shivaji Indalkar 9767678496  
14 Asawa Khushi Anand IX A Ms.Rajani Dokhe 7767094714   Mr. Anand Asawa 9822429879  
15 Atharva Gadge IX B Ms.Meena Garud 8308852730   Dr. Sujata Gadge 9423167032  
16 Aniket Anant Karad X A Mr.Sanatan Raut 7620460624   Mrs. Lata Karad 9421170490  
17 Nisarg Shah X B Ms.Hemangi Kasarekar 9011936563   Mr. Tejaskumar Shah 8698655860  
18 Pranav Shinde XI Ms.Deepthy Podiyan 9766854817   Mr. Ramesh Shinde 9823837809  
19 Fatima Kazi XII Mr.Sachin Lanjewar 9420801160   Mr. Atharuddin Kazi 9764040967  

D/PTA Statement 2016 2016/(tsr)

Copyright © 2018 Pravara Central Public School, Pravaranagar

ENQUIRY