Pravara High School, Kolhar

Our People
  • Dr. Ashok Kolhe  (CEO, PRES)
  • Mr. Shivaji Rethrekar (Education Officer, PRES)
  • Mr. Asif Shaikh, Principal, Pravara High School, Kolhar 
    • M.A., B.Ed.(Eng),M.B.A.(HR)

Copyright © 2019 Pravara High School, Kolhar

ENQUIRY